Ostatnie dni przyniosły nam kolejny interesujący wyrok z art. 448 Kodeksu Cywilnego. Został on ogłoszony przez Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny w dniu 25 września 2013 r. Sprawa skierowana była przeciwko PZU SA z powództwa kancelarii prowadzącej sprawę sądową państwa Krystyny i Andrzeja O. po śmierci ich małoletniego syna Roberta O. Syn poszkodowanych zmarł w wieku 4,5 roku w dniu wypadku, który miał miejsce 30 września 2001 r.
 
Przepisy Kodeksu Cywilnego szczegółowo regulują przypadki, w jakich zadośćuczynienie może zostać przyznane. Podstawowe postanowienia w tej kwestii zapisane zostały w art. 445 oraz 448 k.c. O ile na podstawie art. 445 k.c. można domagać się zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała, spowodowania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności czy nakłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub  nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu, o tyle na podstawie art. 448 k.c. można domagać się zadośćuczynienia w przypadku naruszenia każdego dobra osobistego. Warto zaznaczyć, że w etapie przedsądowym PZU SA odmówiło poszkodowanym wypłaty jakichkolwiek świadczeń. Roszczenia odszkodowawcze zostały złożone przez ECPP w 2009 r.
 
 
W wyniku postępowania sądowego Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądzone zostały następujące kwoty:
 
1. dla Krystyny i Andrzeja – rodziców, kwotę 80 000 zł, czyli  po 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia art. 448 KC wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21.05.2011 r. do dnia zapłaty,
 
2. dla Krystyny – matki, kwotę 72 843,29 zł tytułem stosownego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29.04.2011 r. do dnia zapłaty,
 
3. dla Andrzeja – ojca, kwotę 36 410,96 zł tytułem stosownego odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21.05.2011 r. do dnia zapłaty,
 
4. dla Krystyny i Andrzeja – rodziców, solidarnie kwotę 3 000 zł, tytułem zwrotu kosztów pogrzebu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29.04.2011 r. do dnia zapłaty.
 
 
Oznacza to, że PZU SA, które na etapie przesądowym nie chciało wypłacić rodzicom ofiary żadnego odszkodowania, na chwilę obecną musi wypłacić poszkodowanym ponad 200 000,00 zł. Koszty procesu w 44% mają zostać pokryte przez powodów, zaś w 56% przez pozwanego.
 
Obecnie zastanawiamy się czy PZU SA zdecyduje się na złożenie apelacji. Po dokładnym zapoznaniu się z wyrokiem zauważamy również, że w postępowaniu sądowym nie uwzględniono roszczeń dla dziadków i rodzeństwa ofiary – 13-letniego w dniu zdarzenia Roberta oraz 15-letniej wówczas Małgorzaty. W związku z tym podjęliśmy kroki, które pomogą nam ustalić kwestię przedawnienia sprawy i oszacować szanse na uzyskanie zadośćuczynienia dla wyżej wymienionych członków rodziny.
 
Dział Prawny ECPP
Przetłumacz